School Cabinet Junior

School Cabinet Junior 2021-2022
Head Girls/Boys
Varnoor Kaur
Jr. Head Girl
Goranshi
Asst. Jr. Head Girl
Bhavik Singh
Jr. Head Boy
Jivik Garg
Asst. Jr. Head Boy

Sports Captain
Bhuvan Bhushan
Sports Captain
Rupamjeet Kaur
Vice Sports Captain
Rubayat Randhawa
Discipline Incharge
Aaditya
Vice Discipline Incharge
School Cabinet Junior 2019-2020
School Cabinet Junior 2018-2019
School Cabinet Junior 2017-2018
School Cabinet Junior 2016-2017